چیستان : سکه سبکتر کدام است

چیستان ( سکه سبکتر کدام است)